Извештајот за преземените мерки од општина Битола, предизвика најразлични и спротивставени дискусии

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *